Rozpoczęcie budowy domu - dokumenty i formalności krok po kroku

Rozpoczęcie budowy domu – dokumenty i formalności krok po kroku

Budowa domu jest wieloetapowym procesem, który wymaga załatwienia wielu formalności

Przed rozpoczęciem budowy warto zaznajomić się z aktualnymi przepisami prawnymi oraz zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty – od sprawdzenia statusu działki budowlanej aż do złożenia kompletu dokumentów w odpowiednim urzędzie, zatrudnienia kierownika budowy i założenia dziennika budowy. Wszelkie formalne niedociągnięcia i braki mogą skutkowały przesunięciem rozpoczęcia budowy, zatem warto fachowo przygotować się do całej inwestycji.   Są to najistotniejsze dokumenty, które musimy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy. Na wstępie sprawdźmy, jaki status ma nasza działka w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ma ona przeznaczenie budowlane wówczas procedura będzie dość prosta. Wystarczy wypełnić wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (zapłacimy 50-100zł).

Wniosek składamy w Wydziale Architektury miejscowego Urzędu Gminy

Wpis z planu zagospodarowania przestrzennego możemy otrzymać od ręki bądź w przeciągu kilku dni roboczych. Jeśli nasza działka znajduje się na terenie, który nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas musimy zwrócić się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu (wniosek składamy w Wydziale Architektury). Pamiętajmy, że w tej sytuacji musimy już posiadać projekt nieruchomości. We wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy wyszczególnić: rodzaj inwestycji , charakterystykę zabudowy, przewidywany dojazd do nieruchomości/działki, potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę, przewidywalną ilość miejsc parkingowych, sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy. Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy musimy też dołączyć: mapę sytuacyjno-wysokościową oraz wyrys i wypis z ewidencji gruntów. Brak powyższych dokumentów może uniemożliwić wydanie decyzji o warunkach zabudowy. . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Odbiór budynku

Odbiór budynku

Pamiętać należy, że proces rozpatrywania zgłoszeń w inspektoracie trwa kilka tygodni

Dlatego mając na uwadze okres oczekiwania, należy złożyć całą dokumentację co najmniej dwadzieścia jeden dni przez planowanym rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego.  Teoretycznie po złożeniu dokumentacji w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, ten powinien skierować przedstawiciela nadzoru budowlanego na teren zakończonej budowy w celu sprawdzenia stanu faktycznego nieruchomości. W praktyce etap ten jest często pomijany i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie opiera się wyłącznie na przedstawionej w Inspektoracie dokumentacji. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zostaje nadany obiektowi budowlanemu odpowiedni numer porządkowy. Wiele osób z tego faktu nie zdaje sobie sprawy, ale numer ten powinien zostać zamieszczony na budynku bądź ogrodzenia przed rozpoczęciem faktycznego użytkowania obiektu.

Odbiór budynku w urzędach i inspektoratach jest zwolniony z jakichkolwiek opłat skarbowych

Samo pozwolenie na użytkowanie wydawane jest bezpłatnie. Jednakże zgromadzenie niektórych odbiorów powinno być opatrzone odpowiednimi potwierdzeniami i poświadczeniami co może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, nawet w wysokości paruset złotych za jeden dokument. Biorąc pod uwagę liczbę dokumentów jakie muszą być przedstawione przy odbiorze budynku i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, koszt zgromadzenia dokumentacji może wynieść, w niektórych przypadkach nawet parę tysięcy złotych, co jest niemałą kwotą dla prywatnego inwestora. Koszty jakie mogą wiązać się z uzyskaniem pozwolenia na budowę mogą przewyższać zdolność finansową właściciela nieruchomości, co zmusza pewną część właścicieli do użytkowania i wprowadzenia się do nowo wybudowanej nieruchomości bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia na użytkowanie.  Przepisy prawa przewidują dla osób nie stosujących się do prawa budowlanego odpowiednie sankcje finansowe. Właściciel domu jednorodzinnego, który użytkuje obiekt budowlany bez oficjalnego odbioru budynku uzyskania pozwolenia na użytkowanie może spodziewać się w przypadku podjęcia wiadomości o tym fakcie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kary administracyjnej, która wynosi 10 000 zł. Jeżeli po pewnym czasie okaże się, że budynek potrzebuje dodatkowych poprawek, będziesz znów potrzebował pomocy fachowców. Dodatkowe pozwolenia na budowę będą potrzebne tylko w sytuacji, gdy prace będą miały znaczący wpływ na konstrukcję budynku (dobudowanie drugiego garażu wiąże się z koniecznością zgłoszenia prac, ale już otynkowanie piwnicy niekoniecznie). Jeżeli jednak będziesz chciał wykonać dodatkowe prace, zalecamy pozyskanie z rynku przynajmniej kilku ofert i dokonanie wyboru firmy budowlanej na ich podstawie. Korzystając z tego formularza możesz rozesłać zapytanie do wielu firm jednocześnie. Te, które będą zainteresowane podjęciem współpracy prześlą Ci swoje oferty.

Dokumenty potrzebne przy odbiorze domu

Dokumenty potrzebne przy odbiorze domu

Kolejnym dokumentem, który właściciel powinien przygotować do odbioru domu jest oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych – jeżeli eksploatacja wzniesionego budynku jest zależna od ich zagospodarowania. Konieczne jest również zgromadzenie wszystkich niezbędnych protokołów, w tym kominiarskiego, odbioru instalacji gazowej i próby szczelności tej instalacji, odbioru instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

Równie ważne jest potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy przez dostawców mediów

Ponadto potrzebne jest również oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w wyżej wymienionych instytucjach nie będzie miało miejsca żadne ustosunkowanie się do wniosku, wówczas uważa się, że nie ma żadnych uwag i sprzeciwów ze strony tych instytucji. Do dokumentacji potrzebnej do odbioru budynku konieczne jest zgromadzenie przez właściciela lub inwestora robót budowlanych także kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Dokument ten jest niezbędny do określenia źródła energii, a także jej zużycia.

Ponadto do dokumentacji niezbędnej do odbioru domu można zaliczyć także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

Należy pamiętać, że należy wystąpić z wnioskiem do jednostki wykonawstwa geodezyjnego odpowiednio wcześnie, gdyż procedura przygotowywania dokumentacji jest nieco wydłużona i trzeba na nią czekać nawet dwa miesiące.  Kiedy już roboty budowlane zostaną zakończone, plac budowy zostanie doprowadzony do pożądanego w przypadku budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na użytkowanie, należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Następnie należy odczekać 21 dni na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń i uwag ze strony odpowiedniego inspektoratu. Jeśli tak owych zastrzeżeń nie będzie, można rozpocząć użytkowanie nowopowstałego obiektu budowlanego.W przypadku budowy nieruchomości wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie, konieczne jest oprócz zakończenia robót budowlanych i doprowadzenia placu budowy do odpowiedniego stanu i zgromadzenia dokumentacji, złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Należy mieć na uwadze, że należy w inspektoracie przedstawić całą dokumentację ze wszystkimi jej częściami składowymi. Brak któregokolwiek z dokumentów skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia i przeciągnięcia w czasie całej procedury.  . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Odbiór domu a potrzebne dokumenty

Odbiór domu a potrzebne dokumenty

Należy pamiętać, że przez cały czas trwania prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę powinien być prowadzony dziennik budowy, który odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie odbioru budynku.

To w nim odnotowane są wszystkie przeprowadzone czynności, a także przebieg ewentualnych zdarzeń i niepożądanych okoliczności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów w dzienniku budowy jest przede wszystkim inwestor oraz kierownik budowy. Istotnym faktem jest, że rozporządzenie, o którym mowa powyżej wymienia także kilka innych osób, które mogą dokonywać takich wpisów. Dziennik budowy jest dokumentem stanowiącym integralną część dokumentacji przeprowadzonej inwestycji budowlanej i powinien być w stanie posiadania osoby użytkującej nieruchomość przez cały czas trwania użytkowania.

Oprócz dziennika budowy prawo budowlane nakazuje właścicielowi bądź inwestorowi budowy także zgromadzenie innych dokumentów, które niezbędne są do odbioru obiektu budowlanego

Wśród tych dokumentów należy wymienić między innymi oświadczenie kierownika budowy dotyczące zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, a także zgodności tych robót z uzyskanym wcześniej pozwoleniem na budowę. Jeśli w toku prac budowlanych dokonywano odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, powinno się dołączyć kopie rysunków, w razie konieczności opatrzonych opisem, z naniesionymi zmianami w prawie budowlanym. Ponadto oddanie budynku do użytkowania wymaga również pozyskania oświadczenia kierownika budowy do doprowadzenia terenu budowy do porządku. W przypadku wykorzystywania sąsiadujących gruntów lub drogi, również powinno być to wzięte pod uwagę. Istotnie oświadczenia te przygotowywane są po zakończeniu prac budowlanych. Jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane przed rokiem 2000, konieczne jest dołączenie do dokumentacji oryginału lub kserokopii wydanego pozwolenia. . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

17. Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane w Polsce reguluje zdecydowaną większość kwestii związanych z budową nieruchomości

Prawo to reguluje także te kwestie, które są związane z podejmowaniem czynności zmierzających do oddania budynku, zamknięcia dziennika budowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Prześledźmy więc krok po kroku, jak uzyskać techniczny odbiór domu do użytkowania. Sprawdźmy też, z jakimi urzędami inwestor i kierownik budowy będzie musiał się kontaktować. . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie. Zakończenie budowy obiektu budowlanego, nawet kiedy wykonane jest „pod klucz” nie oznacza, że można zacząć od razu jego użytkowanie (czyli po prostu wprowadzić się).

Byłoby to niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w kraju

 Zakończenie inwestycji budowlanej związane jest bezpośrednio z odbiorem budynku, który jest złożonym procesem. Czynności zmierzające do odbioru budynku wymagają od właściciela lub inwestora robót budowlanych zgromadzenia wielu dokumentów, z czego na część należy czekać określony czas. Z pewnością zgromadzenie wszystkich tych dokumentów jest kłopotliwe dla zainteresowanej strony, gdyż wiąże się z koniecznością kontaktu z różnorakimi specjalistami, którzy wykonywali pewne prace budowlane w toku budowy, a także innymi instytucjami, jak np. Państwowa Straż Pożarna.

Budowa domu krok po kroku – ostatni etap

Dotyczy załatwienia wszystkich spraw formalno-prawnych

Po zakończeniu budowy trzeba dokonać zawiadomienia o zakończeniu prac. Będzie to podstawa do uzyskania zgody na użytkowanie domu. Na ostatnim etapie należy zgromadzić całą dokumentację. Niezbędny będzie wypełniony dziennik budowy, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, kopia świadectwa energetycznego oraz dokumentacja odbioru przyłączy. Do informacji o zakończeniu budowy trzeba także dołączyć oświadczenie kierownika budowy, które potwierdza, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i przepisami prawa budowlanego.

Nadzór budowlany udziela milczącej zgody na zamieszkanie (należy odczekać 21 Budowa domu krok po kroku – ostatni etap dni od złożenia dokumentów)

Piąty etap budowy domu dotyczy inwestorów, którzy budowali nieruchomość systemem gospodarczym. Firma wykonująca nieruchomość systemem zleconym sama załatwia wszelkie formalności. Zadaniem inwestora jest jedynie zameldowanie się w nowym budynku i zorganizowanie przeprowadzki. Odbiór domu do użytkowania krok po kroku.

Stan deweloperski

Stan deweloperski

Stan deweloperski najczęściej obejmuje również wykonanie tynków, wykończenie elewacji, docieplenie poddasza, rozprowadzenie urządzeń grzewczych, wykończenie podłóg oraz rozprowadzenie instalacji.

Niekiedy zdarza się też, że do stanu deweloperskiego włączone jest również pomalowanie ścian na biało

Budynek w części zewnętrznej jest już kompletnie wykończony, jednak część wewnętrzna wymaga jeszcze wykończania. Stan pod klucz stanowi uzupełnienie stanu deweloperskiego. Obejmuje kompletne wykończenie pomieszczeń, malowanie ścian, białą montaż, układanie kafelków ściennych oraz wykończenie schodów wewnętrznych.

Na zewnątrz wykonuje się prace porządkowe, buduje podjazdy i ogrodzenie

Stan pod klucz w wysokim standardzie może też objąć aranżacje i zagospodarowanie terenu wokół domu. W niektórych przypadkach firma budowlana zapewnia też montaż szaf wnękowych i wstawienie mebli kuchennych pod zabudowę. Nasz budynek jest już w pełni wykończony oraz gotowy do zamieszkania. Zadaniem inwestora jest jedynie wstawienie mebli i udekorowanie pomieszczeń.

Budowa domu krok po kroku - III etap – stan surowy zamknięty

Budowa domu krok po kroku – III etap – stan surowy zamknięty

Stan surowy zamknięty polega na wykonaniu stolarki okiennej, wstawieniu drzwi zewnętrznych, a także ewentualnej branży garażowej

Owe prace warto wykonać przed rozpoczęciem sezonu zimowego. Uszczelnienie wnęk sprawi, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed oddziaływaniem mrozów i innych niekorzystnych warunków pogodowych. Czwarty etap budowy polega na kompleksowym wykończeniu domu i przygotowaniu go do zamieszkania. W niektórych wypadkach stosuje się tu podział na stan deweloperski oraz stann pod klucz. Dotyczy to sytuacji, w której dom był wykonany systemem zleconym.

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, co obejmuje stan deweloperski i stan pod klucz

Wszystko zależy od ustaleń z konkretną firmą budowlaną/deweloperem. Stan deweloperski w pierwszej kolejności obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznych (bez montażu urządzeń). Warto podkreślić, że ułożenie instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i gazowej jest unormowane przez zapis prawa budowlanego. Po wykonaniu prac trzeba jeszcze przetestować instalacje i wykonać ich odbiór. Pamiętajmy, że odbiór instalacji może wykonać jedynie uprawniony instalator.

Budowa domu krok po kroku

Budowa domu krok po kroku

Nasze fundamenty są już przygotowane, zabezpieczone i zasypane

Następnym etapem robót budowlanych będzie tzw. stan surowy otwarty. W zakresie prac znajdziemy całą konstrukcję budynku – czyli ściany nośne i ściany działowe, kominy, schody, stropy oraz dach. Do prac będzie potrzebna ekipa murarsko-cieślarska oraz ekipa dekarska. Większość prac będzie wykonywana na mokro, dlatego warto je rozpocząć wczesną wiosną (po ustaniu przygruntowych przymrozków). Dzięki temu zyskamy pewność, że zaprawy cementowe dobrze się zwiążą, a pracownicy będą mieli czas na zakończenie robót przed sezonem zimowym. Inwestor chcący poczynić oszczędności powinien zwrócić uwagę na stropy.

Pomiędzy piętrami trzeba będzie wykonać strop z prefabrykatów (teriva) bądź wylewany (żelbetonowy)

Orientacyjna cena wynosi od 350 do 380 zł/m2. Jednak na górnej kondygnacji możemy też budować stropy drewniane, które będą bardziej ekonomiczne. Przybliżony koszt tego rodzaju konstrukcji to ok. 275 zł/m2. Dodatkowe oszczędności możemy też poczynić na etapie tworzenia pokrycia dachowego. Im mniej skomplikowaną geometrię będzie miał nasz dach, tym koszty jego wybudowania będą mniejsze. Nie bez znaczenia jest także rodzaj pokrycia dachowego. Wiele domów pokrywa się efektowną dachówką ceramiczną, jednak jest to rozwiązanie, które dość mocno obciąża więźbę.  Dach jest w tym wypadku bardziej masywny, a koszty jego wykonania rosną. Dlatego dużą popularnością cieszy się także alternatywna blachodachówka. Taki materiał pokryciowy jest tańszy w zakupie i nadaje się do montażu na delikatniejszej więźbie. To z kolei ogranicza nasze wydatki. Powyższe oszczędności mogą wydawać się mało istotne. Jednak warto pamiętać, że stan surowy otwarty pochłonie do 45 % kosztów całej inwestycji. Wszystkie oszczędności poczynione poprzez drewniane stropy czy dach o prostej geometrii nie przełożą się na zmniejszenie żywotności czy jakości wykonania budynku. . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Budowa domu krok po kroku - etapy inwestycji

Budowa domu krok po kroku – etapy inwestycji

Budowa domu to dość kosztowne i wieloetapowe przedsięwzięcie, które przebiega przez kilka niezmiennych etapów

Warto się z nimi zapoznać i określić dokładny harmonogram wszystkich prac. Jest to dość ważne, bowiem budowa bez odpowiedniego rozplanowania może się wiązać z podwyższeniem kosztów inwestycyjnych oraz z obniżeniem jakości robót. Poniżej wskażemy wszystkie etapy budowy domu krok po kroku i dokonamy ich ogólnej charakterystyki – od projektu aż do odbioru domu do użytkowania. Budowę domu rozpocznij od sprawdzenia, czy Cię na nią stać. Skorzystaj z kalkulatora kosztów budowy i policz, ile kosztuje Twój wymarzony dom.

Przed przystąpieniem do budowy musimy załatwić wszystkie sprawy formalne

Po zakupie działki przeglądamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy  i kupujemy projekt budowlany. W następnej kolejności musimy załatwić pozwolenie na budowę (obowiązek ten znika w połowie 2015 roku). Jest to dość czasochłonny proces, który wymaga od nas dopełnienia wielu formalności. Do wniosku o pozwolenie na budowę musimy załączyć mapę sytuacyjno-wysokościową, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, warunki techniczne dostawy mediów, a także dokumentację dodatkową wynikającą z zapisów prawa miejscowego. Warto też zastanowić się nad kosztami związanymi z budową. Po załatwieniu wszystkich formalności możemy już przystąpić do rozpoczęcia właściwych prac budowlanych. Prace rozpoczynamy od ogrodzenia i zabezpieczenia terenu. Następnie wytyczamy budynek na działce. Po dokonaniu wszystkich pomiarów przystępujemy do pierwszych prac budowlanych. Przygotowujemy wykopy pod fundamenty i rozmieszczamy izolację przeciwwilgociową. Warto pamiętać, że fundamenty muszą być dobrze dopasowane do masy budynku, a także do nośności gruntu. W niektórych przypadkach zaleca się wykonanie dodatkowego drenażu, który zabezpieczy fundamenty przed nadmierną wilgotnością. Pamiętajmy też, że na tym etapie prac trzeba będzie rozprowadzić wszystkie pionowe elementy kanalizacyjne. Nad pracami powinien czuwać kierownik budowy, który dokona stosownych wpisów w dzienniku.