Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Dziennik budowy domu - kto wydaje, jak prowadzić, jaka cena?

Dziennik budowy domu – kto wydaje, jak prowadzić, jaka cena?

Dziennik budowy jest istotnym dokumentem urzędowym, w którym kierownik budowy dokumentuje przebieg robót budowlanych, a także wszystkich zdarzeń i okoliczności jakie miały miejsce w toku prowadzonych prac budowlanych. Należy podkreślić, że przysługuje mu moc dowodowa, poza tym jest niezbędny do odbioru domu do użytkowania. Wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące dziennika budowy, w tym także dotyczące prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporządzenie to zawiera również wzór dziennika budowy i obowiązki kierownika budowy

Dziennik budowy jest obowiązkowo prowadzony dla robót budowlanych, dla których wydane zostało pozwolenie na budowę. W przypadku pozostałych robót budowlanych przepisy prawa nie narzucają obowiązku prowadzenia dziennika budowy. Należy założyć go jeszcze przed przystąpieniem do przeprowadzenia planowanych robót budowlanych. Wiele osób nie wie gdzie kupić dziennik budowy. Tymczasem dziennik budowy należy uzyskać w organie, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, np. starostwo powiatowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organ powinien wydać dziennik budowy w ciągu trzech dni po złożeniu wniosku o wydanie przez organ dziennika budowy.

Wniosek, o którym mowa powyżej może złożyć inwestor bądź właściciel lub działający w ich imieniu pełnomocnik

Jeśli wniosek zostanie złożony przez pełnomocnika wówczas podlega on opłacie skarbowej. Cena działania przez pełnomocnika wynosi 17 zł. Wydanie dziennika budowy inwestorowi robót budowlanych oraz właścicielowi nie podlega opłacie skarbowej.  Należy dodać, że podczas składania wniosku należy posiadać dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Wniosek dotyczący wydania dziennika budowy powinno zawierać numer wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z klauzulą ostateczności decyzji oraz datę. Należy pamiętać, że w przypadku braku wymaganego dziennika budowy, inwestor bądź właściciel może zostać ukarany karą grzywny za naruszenie przepisów prawa budowlanego. Wysokość grzywny wynosi nawet 500 zł. Odpowiedzialność zawodowa ciąży także na kierowniku budowy, który nadzoruje roboty budowlane bez prowadzonego dziennika lub w sposób niezgodny z przepisami.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz