Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Jak prowadzić dziennik budowy?

Jak prowadzić dziennik budowy?

Dla osób, które pierwszy raz stykają się z koniecznością prowadzenia dziennika budowlanego, przydatny z pewnością może być wzór dziennika budowy, który wyjaśni najważniejsze kwestie i regulacje związane z jego prowadzeniem. Jak już zostało wspomniane wzór dziennika budowy jest ściśle określony przez prawo budowlane za pośrednictwem w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje katalog zamknięty osób uprawnionych do uzupełniania dziennika budowy

Wśród tych osób można wymienić właściciela oraz inwestora robót budowlanych, projektanta, kierownika budowy oraz robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego osoby odpowiedzialne za czynności geodezyjne na terenie budowy, a ponadto także pracownicy organów uprawnionych do kontroli robót budowlanych, np. organów nadzoru budowlanego. Dziennik budowy posiada format książki A4, a jego strony są podwójne, tj. posiadają stronę oryginalną oraz kopię. Należy dodać, że organ wydający dziennik budowy powinien nanieść na każdą ze stron dziennika pieczęć, co ma stanowić zabezpieczenie przed próbą oszustwa. Powołując się na wzór dziennika budowy, na stronie tytułowej dziennika budowy powinna zostać zamieszczona data wydania dziennika, liczba stron oraz numer. Ponadto powinny znaleźć się dane inwestora robót budowlanych lub właściciela, a także informacje dotyczące kierowników budowy lub kierowników robót budowlanych.

Dzięki tym informacjom osoby zainteresowane wiedzą kto jest odpowiedzialny za przeprowadzane roboty budowlane

Również na stronie tytułowej książki budowy powinny znaleźć się takie informacje jak rodzaj prowadzonych robót budowlanych, adres prowadzonych robót, a także data i numer wydania pozwolenia budowlanego i co istotne pouczenie dotyczące prowadzenia dziennika i odpowiedzialności zgodnie z prawem budowlanym. Na następnych stronach zamieszcza się informacje dotyczące robót budowlanych – ich przebieg oraz występowanie ewentualnych nieprawidłowości. Wzór dziennika budowy sugeruje, iż każdy wpis w dzienniku budowy powinien posiadać datę oraz dane osobowe, pełnioną funkcję i podpis osoby, która tego wpisu dokonała. Jeśli podczas trwania robót budowlanych ma miejsce inspekcja ze strony organów nadzoru budowlanego fakt ten odnotowywany jest odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Wpis ten powinien zostać podpisany przez osoby dokonujące inspekcji.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz