Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Odbiór domu a potrzebne dokumenty

Odbiór domu a potrzebne dokumenty

Należy pamiętać, że przez cały czas trwania prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę powinien być prowadzony dziennik budowy, który odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie odbioru budynku.

To w nim odnotowane są wszystkie przeprowadzone czynności, a także przebieg ewentualnych zdarzeń i niepożądanych okoliczności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów w dzienniku budowy jest przede wszystkim inwestor oraz kierownik budowy. Istotnym faktem jest, że rozporządzenie, o którym mowa powyżej wymienia także kilka innych osób, które mogą dokonywać takich wpisów. Dziennik budowy jest dokumentem stanowiącym integralną część dokumentacji przeprowadzonej inwestycji budowlanej i powinien być w stanie posiadania osoby użytkującej nieruchomość przez cały czas trwania użytkowania.

Oprócz dziennika budowy prawo budowlane nakazuje właścicielowi bądź inwestorowi budowy także zgromadzenie innych dokumentów, które niezbędne są do odbioru obiektu budowlanego

Wśród tych dokumentów należy wymienić między innymi oświadczenie kierownika budowy dotyczące zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, a także zgodności tych robót z uzyskanym wcześniej pozwoleniem na budowę. Jeśli w toku prac budowlanych dokonywano odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, powinno się dołączyć kopie rysunków, w razie konieczności opatrzonych opisem, z naniesionymi zmianami w prawie budowlanym. Ponadto oddanie budynku do użytkowania wymaga również pozyskania oświadczenia kierownika budowy do doprowadzenia terenu budowy do porządku. W przypadku wykorzystywania sąsiadujących gruntów lub drogi, również powinno być to wzięte pod uwagę. Istotnie oświadczenia te przygotowywane są po zakończeniu prac budowlanych. Jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane przed rokiem 2000, konieczne jest dołączenie do dokumentacji oryginału lub kserokopii wydanego pozwolenia. . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz