Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Prowadzenie dziennika - jak wypełnić dziennik budowy?

Prowadzenie dziennika – jak wypełnić dziennik budowy?

Prowadzenie dziennika budowy czy też książki budowy i możliwość robienia w nim wpisów posiadają ściśle określone osoby

Ich katalog określa paragraf 9 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, wydanego na podstawie delegacji ustawowej w artykule 45 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Wśród podmiotów uprawnionych dokument wymienia: inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz kierownika robót, jeśli jest wskazany, inspektora nadzoru inwestorskiego, uprawnionego geodetę, pracowników organów uprawnionych do dokonywania kontroli na budowie (np. organu nadzoru budowlanego czy wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Znamy już odpowiedź na pytanie, kto wydaje dziennik budowy, więc pojawia się kolejna, bardzo ważna kwestia: jak wypełnić dziennik budowy

Książka budowy posiada swój wzór. Na pierwszej stronie (tytułowej) należy uzupełnić następujące dane: nr dziennika budowy, który nadaje właściwy organ, datę wydania, liczbę stron, numer i datę wydania pozwolenia na budowę oraz ewentualne informacje dodatkowe, jak nazwa i adres inwestycji czy dane inwestora czy też dane dotyczące kierowników budowy lub robót budowlanych. Kolejne strony to miejsce przeznaczone do umieszczenia informacji o osobach pełniących samodzielne funkcje techniczne i wreszcie strony do prowadzenia wpisów, które określają przebieg robót i występujących zdarzeń. Wpisy te powinny zawierać przebieg robót i opis ewentualnych nieprawidłowości. Wzór książki budowy wymaga, by każdy wpis był opatrzony danymi osobowymi i opisem pełnionej funkcji osoby, która go dokonała. Jak już wspomniano, wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać także inne podmioty, jak przedstawiciele organów kontrolnych. Jeśli na budowie dojdzie do inspekcji, także musi to zostać odnotowane w książce budowy. Kiedy roboty budowlane dobiegną końca, z dziennika budowy należy wyrwać strony oznaczone jako kopia, a oryginał załączyć do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz